Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 mukainen tietosuojaseloste tietojen käsittelytoimista on yksityisellä elinkeinonharjoittajalla Tmi Tuija Hurme-Kuikka, y-tunnus 3255997-6.

Laadittu 18.12.2022

  1. REKISTERIN PITÄJÄ

Tmi Tuija Hurme-Kuikka
Yhteystiedot:
Suvantokatu 1F
33100 Tampere
puh. 040 830 5268

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tuija Hurme-Kuikka
Suvantokatu 1F
33100 Tampere
puh. 040 830 5268
thurmekuikka@gmail.com

REKISTERÖIDYT

Tmi Tuija Tuulia Hurme-Kuikan asiakkaat

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakkaan kuntoutuksen järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalvelujen laskutus. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan antamalla suostumuksella, lakiin perustuen ja asiakassuhteeseen liittyen.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakkaan perustiedot

  • nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot
  • alaikäisten asiakkaiden osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
  • asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot

Terapiapäätökset, maksusitoumukset, käyntitiedot ja asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot, laskutustiedot

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Tuija Hurme-Kuikka, Suvantokatu 1F, 33100 Tampere.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelen poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10&) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Sen vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikon henkilötietoja käsitellessäni voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www. tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot heidän täyttämistään rekisteritietolomakkeista tai heidän puhelimitse tai suullisesti antamanaan.

Asiakkaan tai huoltajan suostumuksella asiakkaan omaisilta, hoitavilta tahoilta ja muilta kuntoutukseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta sekä Kelalta saatavat tiedot.

Kuntoutuksen yhteydessä muodostuneet tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen, asiakkaan suostumuksella tai huoltajien kanssa tehdyllä sopimuksella. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia ja tietosuoja-asetusta. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Tuija Hurme-Kuikan ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Voin myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osin kolmannelle osapuolelle (esim. kirjanpito), jolloin takaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännmön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA OIKEELLISUUS

Noudatan henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Musiikkiterapiapalveluun liittyvä aineisto säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Sopimussuhteen päättyessä säilytysaika jatkuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Laskutusaineisto säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Päivitän vuosittain asiakkaan yhteystiedot. Asiakas voi myös itse ottaa minuun yhteyttä tietojensa muuttuessa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus ja luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Tmi Tuija Hurme-Kuikan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietoja käsittelee vain henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilö.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.